امادیح

امادیح

English-Ottoman Turkish language امادیح


امادیح - emadih

امادیح means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امادیح. امادیح attoman turkish I mean, امادیح What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امادیح, Ottoman Turkish English Dictionary

emadih ~ امادیح

Ottoman Turkish

Top