امارد

امارد

English-Ottoman Turkish language امارد


امارد - emarid

امارد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امارد. امارد attoman turkish I mean, امارد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امارد, Ottoman Turkish English Dictionary

emarid ~ امارد

Ottoman Turkish

Top