امامقلی

امامقلی

English-Ottoman Turkish language امامقلی


امامقلی - imam-guli

امامقلی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امامقلی. امامقلی attoman turkish I mean, امامقلی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امامقلی, Ottoman Turkish English Dictionary

imam-guli ~ امامقلی

Ottoman Turkish

Top