امانی

امانی

English-Ottoman Turkish language امانی


امانی - emani

امانی - emani

امانی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امانی. امانی attoman turkish I mean, امانی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امانی, Ottoman Turkish English Dictionary

emani ~ امانی

Ottoman Turkish

Top