امتحاق

امتحاق

English-Ottoman Turkish language امتحاق


امتحاق - imtihak

امتحاق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتحاق. امتحاق attoman turkish I mean, امتحاق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتحاق, Ottoman Turkish English Dictionary

imtihak ~ امتحاق

Ottoman Turkish

Top