امتداد

امتداد

English-Ottoman Turkish language امتداد


امتداد - imtidad

امتداد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتداد. امتداد attoman turkish I mean, امتداد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتداد, Ottoman Turkish English Dictionary

imtidad ~ امتداد

Ottoman Turkish

Top