امبرود

امبرود

English-Ottoman Turkish language امبرود


امبرود - emberut

امبرود means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امبرود. امبرود attoman turkish I mean, امبرود What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امبرود, Ottoman Turkish English Dictionary

emberut ~ امبرود

Ottoman Turkish

Top