امتخاخ

امتخاخ

English-Ottoman Turkish language امتخاخ


امتخاخ - imtihah

امتخاخ means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتخاخ. امتخاخ attoman turkish I mean, امتخاخ What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتخاخ, Ottoman Turkish English Dictionary

imtihah ~ امتخاخ

Ottoman Turkish

Top