امتراز

امتراز

English-Ottoman Turkish language امتراز


امتراز - imtiraz

امتراز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتراز. امتراز attoman turkish I mean, امتراز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتراز, Ottoman Turkish English Dictionary

imtiraz ~ امتراز

Ottoman Turkish

Top