امتراس

امتراس

English-Ottoman Turkish language امتراس


امتراس - imtiras

امتراس means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتراس. امتراس attoman turkish I mean, امتراس What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتراس, Ottoman Turkish English Dictionary

imtiras ~ امتراس

Ottoman Turkish

Top