امتخاط

امتخاط

English-Ottoman Turkish language امتخاط


امتخاط - imtihat

امتخاط means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتخاط. امتخاط attoman turkish I mean, امتخاط What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتخاط, Ottoman Turkish English Dictionary

imtihat ~ امتخاط

Ottoman Turkish

Top