امانتدار

امانتدار

English-Ottoman Turkish language امانتدار


امانتدار - emanetdar

امانتدار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امانتدار. امانتدار attoman turkish I mean, امانتدار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امانتدار, Ottoman Turkish English Dictionary

emanetdar ~ امانتدار

Ottoman Turkish

Top