امانتجی

امانتجی

English-Ottoman Turkish language امانتجی


امانتجی - emanetçi

امانتجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امانتجی. امانتجی attoman turkish I mean, امانتجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امانتجی, Ottoman Turkish English Dictionary

emanetçi ~ امانتجی

Ottoman Turkish

Top