امامه جی

امامه جی

English-Ottoman Turkish language امامه جی


امامه جی - imameci

امامه جی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امامه جی. امامه جی attoman turkish I mean, امامه جی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امامه جی, Ottoman Turkish English Dictionary

imameci ~ امامه جی

Ottoman Turkish

Top