امتخار

امتخار

English-Ottoman Turkish language امتخار


امتخار - imtihar

امتخار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتخار. امتخار attoman turkish I mean, امتخار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتخار, Ottoman Turkish English Dictionary

imtihar ~ امتخار

Ottoman Turkish

Top