امتكار

امتكار

English-Ottoman Turkish language امتكار


امتكار - imtikar

امتكار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتكار. امتكار attoman turkish I mean, امتكار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتكار, Ottoman Turkish English Dictionary

imtikar ~ امتكار

Ottoman Turkish

Top