امتناع

امتناع

English-Ottoman Turkish language امتناع


امتناع - imtina

امتناع means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتناع. امتناع attoman turkish I mean, امتناع What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتناع, Ottoman Turkish English Dictionary

imtina ~ امتناع

Ottoman Turkish

Top