امتهاد

امتهاد

English-Ottoman Turkish language امتهاد


امتهاد - imtihad

امتهاد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتهاد. امتهاد attoman turkish I mean, امتهاد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتهاد, Ottoman Turkish English Dictionary

imtihad ~ امتهاد

Ottoman Turkish

Top