امتيار

امتيار

English-Ottoman Turkish language امتيار


امتيار - imtiyar

امتيار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتيار. امتيار attoman turkish I mean, امتيار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتيار, Ottoman Turkish English Dictionary

imtiyar ~ امتيار

Ottoman Turkish

Top