امتهاج

امتهاج

English-Ottoman Turkish language امتهاج


امتهاج - imtihac

امتهاج means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتهاج. امتهاج attoman turkish I mean, امتهاج What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتهاج, Ottoman Turkish English Dictionary

imtihac ~ امتهاج

Ottoman Turkish

Top