امتهان

امتهان

English-Ottoman Turkish language امتهان


امتهان - imtihan

امتهان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتهان. امتهان attoman turkish I mean, امتهان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتهان, Ottoman Turkish English Dictionary

imtihan ~ امتحان
imtihan ~ امتهان

Ottoman Turkish

Top