امتها

امتها

English-Ottoman Turkish language امتها


امتها - imtiha

امتها means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتها. امتها attoman turkish I mean, امتها What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتها, Ottoman Turkish English Dictionary

imtiha ~ امتحا
imtiha ~ امتها

Ottoman Turkish

Top