امدجی

امدجی

English-Ottoman Turkish language امدجی


امدجی - amedci

امدجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امدجی. امدجی attoman turkish I mean, امدجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امدجی, Ottoman Turkish English Dictionary

amedci ~ امدجی

Ottoman Turkish

Top