امدود

امدود

English-Ottoman Turkish language امدود


امدود - ümdüd

امدود means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امدود. امدود attoman turkish I mean, امدود What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امدود, Ottoman Turkish English Dictionary

ümdüd ~ امدود

Ottoman Turkish

Top