امدی

امدی

English-Ottoman Turkish language امدی


امدی - amedi

امدی - imdi-şimdi

امدی - imdi

امدی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امدی. امدی attoman turkish I mean, امدی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امدی, Ottoman Turkish English Dictionary

amedi ~ امدی
imdi-şimdi ~ امدی
imdi ~ امدی

Ottoman Turkish

Top