آمدنكاه

آمدنكاه

English-Ottoman Turkish language آمدنكاه


آمدنكاه - amedengah

آمدنكاه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آمدنكاه. آمدنكاه attoman turkish I mean, آمدنكاه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آمدنكاه, Ottoman Turkish English Dictionary

amedengah ~ آمدنكاه

Ottoman Turkish

Top