امداد

امداد

English-Ottoman Turkish language امداد


امداد - imdad

امداد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امداد. امداد attoman turkish I mean, امداد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امداد, Ottoman Turkish English Dictionary

imdad ~ امداد

Ottoman Turkish

Top