رداحت

رداحت

English-Ottoman Turkish language رداحت


رداحت - redahat

رداحت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رداحت. رداحت attoman turkish I mean, رداحت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رداحت, Ottoman Turkish English Dictionary

redahat ~ رداحت

Ottoman Turkish

Top