رخصتاته

رخصتاته

English-Ottoman Turkish language رخصتاته


رخصتاته - ruhsatane

رخصتاته means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رخصتاته. رخصتاته attoman turkish I mean, رخصتاته What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رخصتاته, Ottoman Turkish English Dictionary

ruhsatane ~ رخصتاته

Ottoman Turkish

Top