رخصتنامه

رخصتنامه

English-Ottoman Turkish language رخصتنامه


رخصتنامه - ruhsatname

رخصتنامه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رخصتنامه. رخصتنامه attoman turkish I mean, رخصتنامه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رخصتنامه, Ottoman Turkish English Dictionary

ruhsatname ~ رخصتنامه

Ottoman Turkish

Top