رخنه لندرمك

رخنه لندرمك

English-Ottoman Turkish language رخنه لندرمك


رخنه لندرمك - rahnelendirmek

رخنه لندرمك means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رخنه لندرمك. رخنه لندرمك attoman turkish I mean, رخنه لندرمك What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رخنه لندرمك, Ottoman Turkish English Dictionary

rahnelendirmek ~ رخنه لندرمك

Ottoman Turkish

Top