ردائت

ردائت

English-Ottoman Turkish language ردائت


ردائت - reda'et

ردائت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ردائت. ردائت attoman turkish I mean, ردائت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ردائت, Ottoman Turkish English Dictionary

reda'et ~ ردائت

Ottoman Turkish

Top