ردافت

ردافت

English-Ottoman Turkish language ردافت


ردافت - ridafet

ردافت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ردافت. ردافت attoman turkish I mean, ردافت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ردافت, Ottoman Turkish English Dictionary

ridafet ~ ردافت

Ottoman Turkish

Top