رخيصلق

رخيصلق

English-Ottoman Turkish language رخيصلق


رخيصلق - rahislik

رخيصلق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رخيصلق. رخيصلق attoman turkish I mean, رخيصلق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رخيصلق, Ottoman Turkish English Dictionary

rahislik ~ رخيصلق

Ottoman Turkish

Top