ردوسحق

ردوسحق

English-Ottoman Turkish language ردوسحق


ردوسحق - rodoscuk

ردوسحق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ردوسحق. ردوسحق attoman turkish I mean, ردوسحق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ردوسحق, Ottoman Turkish English Dictionary

rodoscuk ~ ردوسحق

Ottoman Turkish

Top