ردفان

ردفان

English-Ottoman Turkish language ردفان


ردفان - ridfan

ردفان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ردفان. ردفان attoman turkish I mean, ردفان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ردفان, Ottoman Turkish English Dictionary

ridfan ~ ردفان

Ottoman Turkish

Top