رخی

رخی

English-Ottoman Turkish language رخی


رخی - rahi

رخی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رخی. رخی attoman turkish I mean, رخی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رخی, Ottoman Turkish English Dictionary

rahi ~ راخی
rahi ~ راهی
rahi ~ رخی

Ottoman Turkish

Top