رخش

رخش

English-Ottoman Turkish language رخش


رخش - rahş

رخش - rahş

رخش - ruhş

رخش means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رخش. رخش attoman turkish I mean, رخش What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رخش, Ottoman Turkish English Dictionary

rahş ~ رخش
ruhş ~ رخش

Ottoman Turkish

Top