رخشنده

رخشنده

English-Ottoman Turkish language رخشنده


رخشنده - rahşende

رخشنده means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رخشنده. رخشنده attoman turkish I mean, رخشنده What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رخشنده, Ottoman Turkish English Dictionary

rahşende ~ رخشنده

Ottoman Turkish

Top