رخص

رخص

English-Ottoman Turkish language رخص


رخص - rahs

رخص - ruhs

رخص - ruhas

رخص means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رخص. رخص attoman turkish I mean, رخص What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رخص, Ottoman Turkish English Dictionary

rahs ~ رخص
ruhs ~ رخص
ruhas ~ رخص

Ottoman Turkish

Top