رخ كرفته

رخ كرفته

English-Ottoman Turkish language رخ كرفته


رخ كرفته - ruh girifte

رخ كرفته means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رخ كرفته. رخ كرفته attoman turkish I mean, رخ كرفته What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رخ كرفته, Ottoman Turkish English Dictionary

ruh girifte ~ رخ كرفته

Ottoman Turkish

Top