رداف

رداف

English-Ottoman Turkish language رداف


رداف - ridaf

رداف - ridaf

رداف means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رداف. رداف attoman turkish I mean, رداف What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رداف, Ottoman Turkish English Dictionary

ridaf ~ رداف

Ottoman Turkish

Top