ردی

ردی

English-Ottoman Turkish language ردی


ردی - redi

ردی - reddi

ردی - redi

ردی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ردی. ردی attoman turkish I mean, ردی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ردی, Ottoman Turkish English Dictionary

redi ~ ردی
reddi ~ ردی

Ottoman Turkish

Top