ردوسلو

ردوسلو

English-Ottoman Turkish language ردوسلو


ردوسلو - rodoslu

ردوسلو means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ردوسلو. ردوسلو attoman turkish I mean, ردوسلو What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ردوسلو, Ottoman Turkish English Dictionary

rodoslu ~ ردوسلو

Ottoman Turkish

Top