رجس

رجس

English-Ottoman Turkish language رجس


رجس - reces

رجس - rics

رجس - rics

رجس means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجس. رجس attoman turkish I mean, رجس What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجس, Ottoman Turkish English Dictionary

reces ~ رجس
rics ~ رجس

Ottoman Turkish

Top