رجوع

رجوع

English-Ottoman Turkish language رجوع


رجوع - rucu

رجوع means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجوع. رجوع attoman turkish I mean, رجوع What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجوع, Ottoman Turkish English Dictionary

rucu ~ رجوع

Ottoman Turkish

Top