رحابت

رحابت

English-Ottoman Turkish language رحابت


رحابت - rahabet

رحابت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رحابت. رحابت attoman turkish I mean, رحابت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رحابت, Ottoman Turkish English Dictionary

rahabet ~ رحابت

Ottoman Turkish

Top