رجیمه

رجیمه

English-Ottoman Turkish language رجیمه


رجیمه - recime

رجیمه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجیمه. رجیمه attoman turkish I mean, رجیمه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجیمه, Ottoman Turkish English Dictionary

recime ~ رجیمه

Ottoman Turkish

Top