رجفان

رجفان

English-Ottoman Turkish language رجفان


رجفان - recefan

رجفان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجفان. رجفان attoman turkish I mean, رجفان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجفان, Ottoman Turkish English Dictionary

recefan ~ رجفان

Ottoman Turkish

Top