رجبيه

رجبيه

English-Ottoman Turkish language رجبيه


رجبيه - recebiye

رجبيه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجبيه. رجبيه attoman turkish I mean, رجبيه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجبيه, Ottoman Turkish English Dictionary

recebiye ~ رجبيه

Ottoman Turkish

Top